Päivystys- ja traumaradiologit

Suomen Päivystys- ja Traumaradiologit – Finlands Förening för Akut- ock Traumaradiologi – Finnish Society of Emergency and Trauma Radiology


Yhdistyksen nimi: Suomen Päivystys- ja Traumaradiologit (SPTR). Yhdistys toimii Suomen Radiologiyhdistyksen (SRY) – Radiologföreningen i Finland ry:n jaostona.


Päivystysradiologia tarkoittaa kaikkien päivystyksellisesti ja kiireellisesti hoidettavien potilaiden kuvantamistutkimuksia sekä radiologisessa kuvantamisohjauksessa tapahtuvia toimenpiteitä.. SPTR:n tarkoituksena on edistää ja kehittää päivystysradiologiaa ja sen koulutusta Suomessa sekä edistää yhteistyötä päivystysradiologiaa sivuavien kliinisten erikoisalojen kanssa. SPTR toimii lausunnonantajana asioissa, jotka koskevat päivystysradiologiaa.


Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea päivystysradiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit ja radiologiaan erikoistuvat lääkärit. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenyyttä SRY:ssä. Radiologian parissa työskentelevät yritykset ja yhteisöt voivat olla kannatusjäseniä. Liittyminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu ilmoittautumalla sihteerille. Hallitus hyväksyy jäsenet. Seuran jäseniltä edellytetään aktiivista osallistumista seuran tilaisuuksiin. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi myös katsoa jäsenen eronneeksi jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus julkaisee kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen kotisivuilla, jotka ovat Suomen Radiologiyhdistys ry:n web-sivustojen yhteydessä. Kokouskutsussa ilmoitetaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksen ohjelmassa ovat seuraavat asiat: 
1. Valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja 5-6 muuta jäsentä. Tarvittaessa hallitusta voidaan täydentää valintakokousten välisessä vuosikokouksessa.
2. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu.
3. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus vuosikokoukseen mennessä toteutuneesta toiminnasta sekä yhdistyksen taloustilanne. Vuosikertomus julkaistaan toimintavuotta seuraavan vuoden alussa yhdistyksen kotisivuilla.
4. Päätetään alkavan kauden toimintasuunnitelmasta.
5. Mahdolliset muut esille tulevat asiat.


Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäsenluettelon ylläpidosta vastaa sihteeri.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä ja puheenjohtaja ovat paikalla. Hallitus voi pitää kokouksen myös puhelin- tai sähköpostineuvotteluna.  Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.


SPTR:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.


Äänestys yhdistyksen kokouksissa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänten jakautuessa tasan ratkotaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli ei kyseessä ole SPTR:n lakkautus, jolloin vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.


Yhdistyksellä ei ole itsenäistä taloutta eikä kirjanpitoa, vaan se toimii Suomen Radiologiyhdistys ry:n alaisena yhdistyksenä. Se voi kuitenkin päättää vapaasti omien varojensa käytöstä yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Kirjanpidosta vastaa SRY, joka perustaa omaan kirjanpitoonsa tarvittavat tilit. Tilikausi on kalenterivuosi, sama kun SRY:n tilikausi. Tilintarkastajina toimivat SRY:n tilintarkastajat.


Jos SPTR lakkautetaan, sen mahdolliset varat siirtyvät SRY:lle